Procedurenummers 16/1726 en 16/1727 Wtra AK
Niet invullen orienterende vragenlijst en monitoringvragenlijsten 2015 en 2016 zonder opgave van reden. Niet meewerken aan hertoetsing van zijn praktijk door tot drie maal toe kort voor het met hem afgesproken tijdstip voor de hertoetsing de hertoetsing af te zeggen. Ook daarvoor geen goede reden opgegeven. Definitieve doorhaling inschrijving voor 1 jaar. Beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard omdat het maatschappelijk verkeer ernstig risico loopt bij voortzetting werkzaamheden door betrokkene dit gezien uitkomsten eerdere toetsingen kantoorkwaliteit.

Nu op klacht is beslist bij uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak wordt verzoek om voorlopige voorziening wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk verklaard.

Procedurenummer 16/533 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing

Procedurenummer 16/540 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing

Procedurenummer 16/541 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing

Procedurenummer 16/543 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing

Procedurenummer 16/545 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/546 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/547 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/1079 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/1080 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/1081 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing.

Procedurenummer 16/1084 Wtra PE
PE-zaak. Berisping + boete. Recidive.

Procedurenummer 16/1086 Wtra PE
PE-zaak. Berisping + boete. Recidive.

Procedurenummer 15/2577 Wtra AK
Betrokkene is curator in het faillissement van Eurocommerce. Betrokkene is tuchtrechtelijk aanspreekbaar op de uitoefening van zijn functie als bewindvoerder/curator. Klacht deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond. Marginale taak voor de tuchtrechter, indien tegen het handelen van de curator de rechtsgang van art. 69 Fw. kan worden gevolgd.

Procedurenummer 16/1 Wtra AK
Betrokkene heeft vanuit goede bedoelingen i.v.m. conform afspraak tussen alle aandeelhouders aan hen gedane dividenduitkeringen ter formalisering daarvan achteraf notulen opgesteld van niet gehouden aandeelhoudersvergaderingen. In casu gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. Geen maatregel.

Procedurenummer 16/386 Wtra AK
Betrokkene heeft in opdracht van het gerechtshof een deskundigenbericht uitgebracht. De conclusie in zijn rapportage ontbeert een deugdelijke grondslag. Waarschuwing.

Procedurenummer 16/1498 Wtra AK
Tussenbeslissing. Bevel persoonlijke verschijning betrokkene op volgende zitting van de Accountantskamer. Waarschuwing dat bij niet verschijnen een volgende keer betrokkene met de sterke arm zal worden opgehaald. Art. 27 Wtra.

 

 

Procedurenummer 15/2441 Wtra AK
Betrokkene heeft de aansprakelijkheid van een holding naast die van een dochter, en het daaraan gekoppelde zekerheidsrecht over het hoofd gezien. Was dat niet gebeurd dan had hij daarvoor oog gehad bij het samenstellen van de jaarrekening van de holding zodra de resultaten en het eigen vermogen van de dochter negatief waren. Dan had hij zich moeten afvragen of er grond was om een voorziening te vormen of in de toelichting op de balans melding te maken van een niet op de balans opgenomen verplichting. Op die aansprakelijkheid en het daaraan gekoppelde zekerheidsrecht had hij ook moeten wijzen in het kader van advisering over de inkomenspositie van wijlen de echtgenoot van klaagster na zijn pensionering en die van klaagster na het overlijden van die echtgenoot en bij de overdracht van de door de holding gehouden resterende aandelen van de dochter. Met het oog op de tegenstrijdige belangen van de partijen bij die overdracht had betrokkene die partijen uitdrukkelijk moeten wijzen op de mogelijkheid om een derde in te schakelen voor de advisering over de prijs van de aandelen. Waarschuwing.

Procedurenummer 16/1093 Wtra AK
Klager wist begin 2012 en op of kort na 4 september 2012 en aldus meer dan drie jaren voor het indienen van de onderhavige klacht (op 19 april 2016) op de hoogte van de vragen die de belastingdienst had over de afwaardering, terwijl het sluiten van de akte van cessie reeds op 27 april 2011 plaatsvond en de gang van zaken daaromtrent voor hem aanleiding was de relatie met het kantoor van de accountant medio 2012 te beëindigen. Aldus heeft klager meer dan drie jaren vóór het indienen van de klacht de aan de klacht ten grondslag gelegde feiten geconstateerd en had hij daarop toen al redelijkerwijs een vermoeden in de zin van artikel 22, eerste lid, Wtra kunnen baseren. Klacht niet-ontvankelijk.

Procedurenummer 15/2727 Wtra AK
Wwft-zaak. Betrokkene heeft ten onrechte en dus in strijd met art. 3, lid 2, sub e. en g. Wwft de identiteit van de bestuurder/vertegenwoordiger niet geverifieerd. Indien een cliënt een dochtermaatschappij is, dan dient het onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende ex art. 3, lid 2 sub b Wwft (UBO) van de cliënt te bevatten een onderzoek naar de UBO van de moedermaatschappij. Betrokkene heeft dat ten onrechte niet gedaan. Betrokkene heeft ten onrechte, gezien de omstandigheden van het geval, geen verscherpt cliëntonderzoek als bedoeld in art. 8, lid 1 Wwft ingesteld. In strijd met de waarheid notulen van aandeelhoudersvergaderingen geantedateerd. Berisping.

Procedurenummer 16/473 Wtra AK
Betrokkene heeft in de door hem opgestelde balans en winst- en verliesrekening van een vennootschap van zijn cliënt, een aan klaagster (die in een echtscheidingsprocedure met de cliënt is verwikkeld) verstrekte lening opgenomen, slechts op aangeven van die cliënt en zonder klaagster hierover te informeren en/of te consulteren. Nadat hij vernomen dat de balans en de winst- en verliesrekening door zijn cliënt zonder zijn toestemming waren ingebracht in de echtscheidingsprocedure heeft betrokkene geen actie ondernomen. Strijd met vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Waarschuwing.

Procedurenummer 15/2692 Wtra AK
Betrokkene heeft opdracht aanvaard tot onderzoek “onregelmatigheden” in jaarrekeningen. Betrokkene had zich, alvorens deze opdracht te aanvaarden, moeten afvragen wat het precieze doel van die opdracht was en aan de hand van welke maatstaven hij de opgedragen werkzaamheden moest verrichten en tegen die achtergrond, gelet op het onderwerp van het onderzoek, contact moeten zoeken met klager nu klager de financiële man was, en in die hoedanigheid en als bestuurder van de vennootschappen belanghebbende was bij de uitkomsten van het onderzoek. Betrokkene heeft de opdracht niet met de vereiste zorgvuldigheid en diepgang uitgevoerd. Volgens de notulen van ava’s heeft betrokkene zich daarin de rol aangemeten van accountant van de vennootschappen en in die hoedanigheid stukken toegelicht zonder daarbij kenbaar te maken dat het om voorlopige bevindingen ging. Door zijn handelwijze heeft betrokkene het risico aanvaard dat er bij derden verwarring zou kunnen ontstaan over de status van deze stukken en de aard van de werkzaamheden die daaraan ten grondslag liggen. Die handelwijze is in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit. Berisping.

Procedurenummer 16/534 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/535 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing.

Procedurenummer 16/536 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing.

Procedurenummer 16/537 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/538 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/539 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/956 Wtra AK
Niet betalen opgelegde boete. Tijdelijke doorhaling voor 1 maand.

Procedurenummer 19/957 Wtra AK
Niet betalen opgelegde boete. Tijdelijke doorhaling voor 1 maand.

 

Procedurenummer 16/6 Wtra AK
Toetsing of er sprake is van onvoldoende cliëntonderzoek en/of niet melden ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft. In casu aanwezigheid van aanwijzingen dat er sprake zou kunnen zijn van een ongebruikelijke transactie, t.w. aan de cliënt vanuit het buitenland verschafte leningen, als bedoeld in art. 16 Wwft. Er zijn echter zodanige bijzondere omstandigheden aanwezig dat er in dit geval ruimte was voor betrokkene om de afweging te maken om de leningen niet aan te merken als ongebruikelijke transacties en hij evenmin aanleiding hoefde te zien voor nader cliëntonderzoek. Deze klachtonderdelen zijn ongegrond. Betrokkene is onzorgvuldig geweest bij het verstrekken van inlichtingen aan het BFT. In zoverre is dat klachtonderdeel gegrond. Waarschuwing.