Procedurenummers 16/4 en 16/5 Wtra AK
Crowdfunding. Betrokkene heeft een accountantsverklaring afgegeven bij een toekomstgerichte financiële prognose inzake het bedrijf van klager, welke prognose en accountantsverklaring bedoeld waren en zijn gebruikt ter verwerving van crowdfunding. Betrokkene heeft onder meer geen deugdelijke cijfermatige beoordeling van in het bijzonder het realiteitsgehalte van de geprognosticeerde omzet uitgevoerd en is daarbij zonder eigen onderzoek uitgegaan van de juistheid van de mededelingen van o.m. klager zelf. De afgegeven assuranceverklaring mist deugdelijke grondslag.
Berisping.

Procedurenummer 16/1498 Wtra AK
Ontwijkende antwoorden over betrokkenheid bij samenstelling van een jaarrekening onder de gegeven omstandigheden niet oprecht en in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit. Geen maatregel.

 

Procedurenummers 16/2722, 16/2731, 16/2732 en 16/2733 Wtra AK
Niet betaling eerder opgelegde geldboete van € 1.000,=. Geen recidive. Alsnog ambtshalve tijdelijke doorhaling in het register voor de duur van 1 maand.

 

Procedurenummer 16/1833 Wtra AK
Betrokkene heeft stukken bij klaagsters opgevraagd ten behoeve van het uitvoeren van haar werkzaamheden. Klaagsters hebben niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene deze stukken ten onrechte heeft opgevraagd en ook niet dat zij tijdig alle gevraagde stukken aan haar hebben overgelegd. Betrokkene heeft zich er daarom terecht op beroepen dat zij vanwege het ontbreken van de benodigde stukken haar werkzaamheden niet tijdig heeft kunnen afronden. Klacht dat werkzaamheden niet tijdig zijn verricht is dan ook ongegrond. Ook de klacht dat ten onrechte meerwerk in rekening is gebracht is ongegrond. Er is wel een afspraak gemaakt over de verschuldigde bedragen maar van het niet nakomen daarvan kan betrokkene gezien het oordeel over de eerste klacht geen verwijt worden gemaakt.

 

Procedurenummer 15/622 Wtra AK
Vervolg op tussenbeslissing van 20 mei 2016, waarbij de klacht voor een klein deel ontvankelijk is verklaard. Thans eindoordeel waarin de klacht, voor zover ontvankelijk, gedeeltelijk gegrond wordt verklaard. Onvoldoende zorgvuldig onderzoek bij controle van een vordering op verbonden partijen.

Procedurenummer 16/848 Wtra AK
Rapportage waardebepaling van aandelen, waarvan duidelijk is dat deze rapportage in een civiel geding zou worden ingebracht tussen verkoper en koper inzake een geschil m.b.t. die waarde. Betrokkene heeft zonder goede reden een latere waardepeildatum, en niet de waarde per transactiedatum, voor zijn waardering/rapportage aangehouden en niet in zijn rapportage toegelicht waarom hij deze afwijkende, latere datum heeft aangehouden en ook niet toegelicht wat de invloed van gebeurtenissen na transactiedatum op de door hem bepaalde waarde heeft gehad. Betrokkene heeft zijn verantwoordelijkheid om steeds ook in het algemeen belang te handelen verzaakt en zodoende in casu de civiele rechter niet in staat gesteld bij het beslechten van het geschil objectieve waarheidsvinding toe te passen.
Ten onrechte heeft betrokkene bij zijn waardering van de aandelen op basis van de APV-methode nagelaten de bedrijfsleiding te bevragen over toekomstig bedrijfsbeleid en daarmee verband houdende kasstromen.
Klaagsters standpunt dat bij een minderheidsbelang altijd rekening dient te worden gehouden met een minority discount, is onjuist.
Waarschuwing.

Procedurenummer 16/1440 Wtra AK
Partijaccountant die een aankoop van (de aandelen van) een onderneming begeleid. Klacht door de wederpartij van zijn cliënt over zijn contacten namens zijn cliënt met die wederpartij. Toetsingscriterium voor dat handelen.
Klacht ongegrond.