Procedurenummer 16/1827 Wtra AK
Accountant heeft als penningmeester van een vereniging in een periode van ruim twee jaar meer dan € 250.000 overgemaakt van de rekening van de vereniging naar zijn eigen rekening. Definitieve doorhaling voor maximale termijn van 10 jaar. Uitspraak uitvoerbaar bij voorraad verklaard.  

Procedurenummer 16/1828 Wtra AK
Nu de beslissing van heden in de klachtzaak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard bestaat er geen belang meer bij een beslissing op het verzoek om de inschrijving van betrokkene tijdelijk door te halen.

Procedurenummer 15/2691 Wtra AK
Betrokkene treedt op als accountant van vennootschap die deelneemt in en investeert in andere vennootschap. Hij stelt ook de jaarrekening samen van die andere vennootschap. Hoewel die vennootschap financieel in problemen verkeerde heeft betrokkene geen afweging gemaakt omtrent het opnemen van een continuïteitsvoorbehoud in haar jaarrekeningen. Betrokkene heeft voordat hij ook ging optreden voor de andere vennootschap niet kenbaar aandacht besteed aan de bedreigingen die daaruit voortvloeiden voor de door hem in acht te nemen objectiviteit. Waarschuwing.

Procedurenummer 15/2691 Wtra AK
Betrokkene treedt op als accountant van vennootschap die deelneemt in en investeert in andere vennootschap. Hij stelt ook de jaarrekening samen van die andere vennootschap. Hoewel die vennootschap financieel in problemen verkeerde heeft betrokkene geen afweging gemaakt omtrent het opnemen van een continuïteitsvoorbehoud in haar jaarrekeningen. Betrokkene heeft voordat hij ook ging optreden voor de andere vennootschap niet kenbaar aandacht besteed aan de bedreigingen die daaruit voortvloeiden voor de door hem in acht te nemen objectiviteit. Waarschuwing.

Procedurenummers 16/1726 en 16/1727 Wtra AK
Niet invullen orienterende vragenlijst en monitoringvragenlijsten 2015 en 2016 zonder opgave van reden. Niet meewerken aan hertoetsing van zijn praktijk door tot drie maal toe kort voor het met hem afgesproken tijdstip voor de hertoetsing de hertoetsing af te zeggen. Ook daarvoor geen goede reden opgegeven. Definitieve doorhaling inschrijving voor 1 jaar. Beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard omdat het maatschappelijk verkeer ernstig risico loopt bij voortzetting werkzaamheden door betrokkene dit gezien uitkomsten eerdere toetsingen kantoorkwaliteit.

Nu op klacht is beslist bij uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak wordt verzoek om voorlopige voorziening wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk verklaard.

Procedurenummer 16/533 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing

Procedurenummer 16/540 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing

Procedurenummer 16/541 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing

Procedurenummer 16/543 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing

Procedurenummer 16/545 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/546 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/547 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/1079 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/1080 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing + boete.

Procedurenummer 16/1081 Wtra PE
PE-zaak. Waarschuwing.

Procedurenummer 16/1084 Wtra PE
PE-zaak. Berisping + boete. Recidive.

Procedurenummer 16/1086 Wtra PE
PE-zaak. Berisping + boete. Recidive.

Procedurenummer 15/2577 Wtra AK
Betrokkene is curator in het faillissement van Eurocommerce. Betrokkene is tuchtrechtelijk aanspreekbaar op de uitoefening van zijn functie als bewindvoerder/curator. Klacht deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond. Marginale taak voor de tuchtrechter, indien tegen het handelen van de curator de rechtsgang van art. 69 Fw. kan worden gevolgd.

Procedurenummer 16/1 Wtra AK
Betrokkene heeft vanuit goede bedoelingen i.v.m. conform afspraak tussen alle aandeelhouders aan hen gedane dividenduitkeringen ter formalisering daarvan achteraf notulen opgesteld van niet gehouden aandeelhoudersvergaderingen. In casu gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. Geen maatregel.

Procedurenummer 16/386 Wtra AK
Betrokkene heeft in opdracht van het gerechtshof een deskundigenbericht uitgebracht. De conclusie in zijn rapportage ontbeert een deugdelijke grondslag. Waarschuwing.

Procedurenummer 16/1498 Wtra AK
Tussenbeslissing. Bevel persoonlijke verschijning betrokkene op volgende zitting van de Accountantskamer. Waarschuwing dat bij niet verschijnen een volgende keer betrokkene met de sterke arm zal worden opgehaald. Art. 27 Wtra.

 

 

Procedurenummer 15/2441 Wtra AK
Betrokkene heeft de aansprakelijkheid van een holding naast die van een dochter, en het daaraan gekoppelde zekerheidsrecht over het hoofd gezien. Was dat niet gebeurd dan had hij daarvoor oog gehad bij het samenstellen van de jaarrekening van de holding zodra de resultaten en het eigen vermogen van de dochter negatief waren. Dan had hij zich moeten afvragen of er grond was om een voorziening te vormen of in de toelichting op de balans melding te maken van een niet op de balans opgenomen verplichting. Op die aansprakelijkheid en het daaraan gekoppelde zekerheidsrecht had hij ook moeten wijzen in het kader van advisering over de inkomenspositie van wijlen de echtgenoot van klaagster na zijn pensionering en die van klaagster na het overlijden van die echtgenoot en bij de overdracht van de door de holding gehouden resterende aandelen van de dochter. Met het oog op de tegenstrijdige belangen van de partijen bij die overdracht had betrokkene die partijen uitdrukkelijk moeten wijzen op de mogelijkheid om een derde in te schakelen voor de advisering over de prijs van de aandelen. Waarschuwing.

Procedurenummer 16/1093 Wtra AK
Klager wist begin 2012 en op of kort na 4 september 2012 en aldus meer dan drie jaren voor het indienen van de onderhavige klacht (op 19 april 2016) op de hoogte van de vragen die de belastingdienst had over de afwaardering, terwijl het sluiten van de akte van cessie reeds op 27 april 2011 plaatsvond en de gang van zaken daaromtrent voor hem aanleiding was de relatie met het kantoor van de accountant medio 2012 te beëindigen. Aldus heeft klager meer dan drie jaren vóór het indienen van de klacht de aan de klacht ten grondslag gelegde feiten geconstateerd en had hij daarop toen al redelijkerwijs een vermoeden in de zin van artikel 22, eerste lid, Wtra kunnen baseren. Klacht niet-ontvankelijk.