Procedurenummers 16/2542, 16/1543, 16/2544 en 16/2545 Wtra AK
Klachten tegen onderzoek naar door klager en/of aan hem gelieerde rechtspersonen ontvangen vergoedingen met betrekking tot verrichte werkzaamheden ten behoeve van activiteiten die zijn gerelateerd aan door of via de gemeente (klagers werkgever) gefinancierde projecten en naar de rol van klager bij het aanwenden van middelen voor projecten die door de gemeente zijn gefinancierd onvoldoende onderbouwd en daarom ongegrond.

Procedurenummer 17/839 Wtra AK
Betrokkene is zakelijk gaan samenwerken met zijn cliënt terwijl hij de accountant bleef van de cliënt en diens vennootschappen. Betrokkene had  daarom op grond van artikel 11 VGBA ervoor te waken dat zijn oordeel op ongepaste wijze zou worden beïnvloed. Op grond van de artikelen 20 tot en met 22 van de VGBA diende hij deze bedreiging te identificeren en te beoordelen en vervolgens toereikende maatregelen te treffen om de bedreiging weg te nemen of terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Op grond van artikel 21 VBA had betrokkene ten slotte zijn conclusie over een en ander vast moeten leggen. Betrokkene heeft dit alles niet gedaan. Daarmee is sprake van schending van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Maatregel: waarschuwing

 

 

Procedurenummers 17/1246 en 12/1247 Wtra AK
Uiteenlopende klachten tegen samenstellend accountant ongegrond. Klachten over handelen als voorzitter van interne klachtencommissie ongegrond.

 

Procedurenummer 17/1517 Wtra AK
De klacht is buiten de driejaarstermijn als bedoeld in artikel 22 Wtra ingediend, zodat de klacht niet-ontvankelijk is.

 

Procedurenummers 17/718 en 17/719 Wtra AK
Klacht tegen controlerend accountant van entiteit over de in de jaarrekening opgenomen vordering in rekening-courant (uit hoofde van lening aan de STAK in verband met inkoop certificaten van aandelen door de STAK) ongegrond. Betrokkene heeft het opnemen van de post gelet op de gegevens waarover hij beschikte aanvaardbaar kunnen achten. Voor de wijze van verantwoording van de vordering is op de STAK is niet van belang of de aandeelhouders van de entiteit hebben ingestemd met de lening aan de STAK. Klacht dat in de jaarrekening had moeten worden vermeld dat de besluitvorming met betrekking tot de lening nog bekrachtigd had moeten worden door de aandeelhoudersvergadering is dan ook ongegrond.

Procedurenummer 17/720 Wtra AK
Accountant heeft jaarrekening samengesteld maar geen samenstellingsverklaring afgegeven omdat bij de jaarrekening een controleverklaring door een andere accountant zou worden (en is) uitgebracht, Klacht dat ten onrechte geen samenstellingsverklaring is afgegeven ongegrond. Het afgeven van een samenstellingsverklaring is gelet op paragraaf 6 van NVCOS 4410-oud niet verplicht indien de accountant of de opdrachtgever niet wenst dat de betrokkenheid van de accountant bij het samenstellen bij derden bekend wordt. Mede gelet op Leidraad 14 van de Nba waarin de situatie dat de samenstellingswerkzaamheden worden verricht door een andere accountant dan de controlewerkzaamheden, wordt genoemd als voorbeeld van een situatie waarin de samenstellingsverklaring achterwege kan blijven, heeft de accountant een aanvaardbare toepassing aan NVCOS 4410-oud. Ook klacht tegen verantwoording van lening aan de STAK in de jaarrekening van de entiteit in verband met inkoop van certificaten van aandelen door de STAK ongegrond. Betrokkene heeft voldoende werkzaamheden verricht en er was geen aanleiding voor nader onderzoek en ook niet om een voorziening op te nemen vanwege het risico van de oninbaarheid van de lening.

Procedurenummer 17/1177 Wtra AK
Betrokkene beschikte over onvoldoende deskundigheid voor het uitvoeren van de opdracht en heeft geen toereikende maatregel getroffen om ervoor te zorgen dat hij zich bij die uitvoering zou houden aan de fundamentele beginselen. Daardoor ontbeert het door hem verstrekte assurancerapport een deugdelijke grondslag. Betrokkene heeft aldus gehandeld in strijd met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Betrokkene heeft met zijn handelwijze de toegevoegde waarde van zijn verklaring voor de potentiële beleggers onderschat. Maatregel: berisping.

 

Procedurenummer 17/1144 Wtra AK
Accountant treedt op voor beide echtelieden en een onderneming van de man. De echtelieden raken in echtscheiding. De accountant heeft onvoldoende het conceptueel raamwerk van art. 21 VGBA nageleefd en zich in strijd met het fundamenteel beginsel van objectiviteit gedragen door zonder overleg met klaagster (de vrouw) zich mede namens haar tot de Belastingdienst te wenden en een standpunt in te nemen. E.e.a. is ook in strijd met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Waarschuwing.

Procedurenummer 17/1264 Wtra AK
Klacht niet-ontvankelijk want in strijd met het beginsel van concentratie van klachten.

 

Procedurenummer 17/1784 en 17/1785 Wtra AK
De maten van het kantoor van betrokkenen, waaronder betrokkenen zelf, zijn verwikkeld in een civiele procedure met hun voormalige kantoordirecteur over de door deze gevorderde bonus. Het kantoor neemt bij de civiele rechter bepaalde standpunten in over de jaarrekeningen waarop de bonus is gebaseerd. De voormalige kantoordirecteur verliest in twee instanties bij de civiele rechter, maar dient toch een tuchtklacht in. De Accountantskamer toetst de klacht inhoudelijk. Het door een accountant al dan niet in rechte innemen van een civielrechtelijk standpunt, behoudens bijzondere omstandigheden, in het kader van de door hem in acht te nemen fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit, niet tot een gegrond tuchtrechtelijk verwijt leiden. Van zulke bijzondere omstandigheden zou onder meer sprake zijn indien geoordeeld zou moeten worden dat een door een accountant ingenomen standpunt bewust onjuist of misleidend en dus te kwader trouw blijkt te zijn of, naar zijn aard bezien, moet worden opgevat als het accountantsberoep in diskrediet brengend. Voorts heeft te gelden dat onder bijzondere omstandigheden ook de fundamentele beginselen van objectiviteit en of vakbekwaamheid en zorgvuldigheid kunnen zijn geschonden en dat dit ook het geval kan zijn indien de betrokken accountant weliswaar niet bewust onjuist of misleidend een standpunt heeft ingenomen, maar hem wel in sterke mate kan worden verweten dat hij een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen of doen innemen.

De klacht wordt ongegrond verklaard nu van voormelde bijzondere omstandigheden niet is gebleken.