INFORMATIEBLAD voor een klacht bij ACCOUNTANTSKAMER

 

Let op! De hieronder gevraagde gegevens moeten ook in het klaagschrift worden vermeld. Dit formulier dient als geheugensteun en het kan met het klaagschrift worden meegestuurd om bij de Accountantskamer de (administratieve) afhandeling van de klacht te bespoedigen.

 

1. Gegevens van klager / klaagster

Naam

(Indien rechtspersoon:

naam vennootschap)

                                                                                                   m / v *

adres

       

Postcode/plaats

      

Telefoonnummer

     

e-mailadres      

2. Gegevens van de accountant tegen wie de klacht is gericht
Let op! De klacht kan slechts zijn gericht tegen iemand die is/was ingeschreven

- in het register van de NBA (RA of AA) of

- in het register van het NIVRA (een registeraccountant, RA) of

- in het register van de NOvAA (een Accountant-Administratieconsulent, AA).

Raadpleeg zo nodig het register op www.nba.nl

Naam

                                                                                         RA / AA *

                                                                                                 m / v  *

Adres

      

Postcode/plaats

      

Telefoonnummer          

     

e-mailadres      

Werkzaam bij

 

        

gevestigd te      

3. Gegevens inzake de klacht

Wanneer heeft/hebben de gedraging(en) waarop uw klacht betrekking heeft plaatsgevonden?

datum / periode:      

 

Wanneer hebt u de gedraging(en) waarop uw klacht betrekking heeft geconstateerd?

datum:      

 

Is de klacht voorgelegd aan de klachtinstantie van het accountantskantoor van betrokkene of aan een klachten- of geschillencommissie waarbij deze organisatie is aangesloten? Zo nee, waarom niet?

      

 

 

 

 

 

In het klaagschrift moeten de relevante feiten en de tuchtrechtelijke bezwaren daartegen worden vermeld. Verder moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken bij het klaagschrift worden overgelegd.

* doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Het ondertekende en van een datum voorziene klaagschrift (met bijlagen) moet in achtvoud (en bij voorkeur vergezeld van dit ingevulde formulier) te worden gezonden naar:

 

Accountantskamer, Postbus 10067, 8000 GB  Zwolle.