Jaarverslag 2019

Vooruitblik 2020

Speerpunten: verkorting van de doorlooptijd, verbetering van externe communicatie en behoud van inhoudelijke kwaliteit

De evaluatie waaruit de positieve bijdrage bleek van de Accountantskamer aan het stelsel van toezicht op de accountant, gaf goede handvatten voor komend beleid.

In haar zoektocht naar kwaliteit en hogere productiviteit is door het team een aantal speerpunten voor 2020 geformuleerd. Allereerst is de verkorting van de doorlooptijd noodzakelijk. Daarnaast is verbetering van de externe communicatie in brede zin nodig. Denk aan het moderniseren van onze website, het publiceren van een openbaar jaarverslag en een persprotocol. Maar ook het schrijven van uitspraken in begrijpelijke taal, want uit annotaties bleek dat onze beslissingen soms lastig te volgen waren.
Behoud van de inhoudelijke kwaliteit van de uitspraken heeft in 2020 prioriteit door het vertrek van ervaren leden, waaronder 
mr. M.B. Werkhoven en mr. M. van der Lee, beiden vanaf het eerste uur werkzaam bij de Accountantskamer.

De eerste stappen wat betreft de verbetering van de communicatie zijn gezet. Onze huisstijl en de website zijn inmiddels vernieuwd en we hebben een persprotocol vastgesteld. Ook is via de website de zittingsagenda voor te behandelen zaken te raadplegen. De modellen voor onze uitspraken worden op dit moment tegen het licht gehouden. Ook zal bij de behandeling van zaken worden beoordeeld of mondeling uitspraak kan worden gedaan.

Een verbetering van de doorlooptijd kan worden gerealiseerd door uitbreiding van het aantal plaatsvervangende leden van de Accountantskamer. Er kunnen bij uitbreiding van die personele capaciteit meer zittingen worden gepland. Zaken komen daarmee eerder op een zitting, waardoor deze ook sneller tot een beslissing komen. Een wetswijziging is in gang gezet. Met belangstelling worden de ontwikkelingen in de Rechtspraak gevolgd om tot verkorting van doorlooptijden te komen.

Zagen we eind 2019 en in de eerste maanden van 2020 al een daling van de doorlooptijd als gevolg van getroffen verbetermaatregelen, inmiddels is onduidelijk of die positieve trend zich zal voortzetten als gevolg van de Corona-crisis. Onduidelijk is hoelang het staken van onze zittingen nog nodig is. De crisis heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat verdere digitalisering van het (werk)proces en het creëren van een virtuele omgeving voor zittingen en vergaderingen noodzaak is en niet slechts toekomstmuziek. Onze zoektocht gaat in 2020 een nieuwe fase in.

De Commissie toekomst accountancysector heeft aanbevolen, (aanbeveling 4) om de ‘effectieve werking van het tuchtrecht nader te onderzoeken’. Daarbij noemt zij met name de rol die het tuchtrecht kan spelen in de bevordering van de kwaliteit van het werk van accountants en het in de ogen van de Commissie beperkt aantal aangebrachte klachten vanuit institutionele klagers. De minister van Financiën heeft in zijn reactie aan de Tweede Kamer gewezen op het positieve beeld van de Accountantskamer dat hem uit de evaluatie is gebleken. In 2020 zullen nadere gesprekken met betrokken partijen worden aangaan om vast te stellen of er belemmeringen zijn in het aanbrengen van zaken bij de Accountantskamer en zo ja, wat er nodig is om deze belemmeringen weg te nemen. Daarbij zal de Accountantskamer onder de aandacht brengen wat nodig is om kwaliteitsvol en doeltreffend toezicht te houden.

De door de Accountantskamer op te leggen maatregelen hebben vooral een punitief karakter. In sommige zaken komt het geraden voor aan de betrokken accountant een andersoortige maatregel op te leggen, die ziet op ontwikkeling van zijn kennis en vaardigheden. Het gaat dan om kwaliteitsondersteunende maatregelen. In 2020 zal dit in samenspraak met de beroepsgroep nader worden bekeken. Voor dergelijke maatregelen zal de Wet tuchtrechtspraak accountants moeten worden aangepast.