Jaarverslag 2020

Vooruitblik 2021

Bij de oriëntatie op 2021 zijn de ervaringen van afgelopen jaar leidend geweest. De pandemie laat zien dat we een aantal stappen moeten zetten.

Doordat we ons werk veelal vanuit huis doen en werken op afstand het nieuwe normaal is geworden, is het werken met papieren dossiers lastig. Verdere digitalisering van ons (werk)proces waardoor met digitale dossiers gewerkt kan worden staat bovenaan onze lijst. We zijn gestart met een pilot waarbij door een aantal partijen processtukken digitaal aan de Accountantskamer worden aangeleverd. Integriteit en veiligheid van het dossier staan daarbij voorop. Ook is het nodig ons (rechtspraak)systeem aan te sluiten op andere overlegplatforms.

De ervaring leert dat verandering, ook van wetgeving tijd kost, hoewel het in de corona-crisis soms toch snel kon gaan. Wellicht dat die versnelling ook het wetsvoorstel tot uitbreiding van het ledental van de Accountantskamer treft. De corona-crisis zou met de belangrijke inzet van accountants bij controle van de steunmaatregelen, gelet op de financiële belangen, dit jaar wel eens tot een fors aantal nieuwe klachten kunnen leiden.

Werd daar in 2020 over gesproken, inmiddels is een wetsvoorstel tot wijziging van de tuchtrechtelijke maatregelen in de maak1. Dat maakt het mogelijk om aan de betrokken accountant een corrigerende maatregel op te leggen die ziet op ontwikkeling van zijn kennis en vaardigheden om het vertrouwen in de accountant en de beroepsgroep te herstellen. Het gaat dan om kwaliteitsondersteunende maatregelen waarop de NBA toezicht wil houden. We hopen dat die wijziging in 2021 zijn beslag krijgt.

In 2020 is de benoemingstermijn van leden van de Accountantskamer geëvalueerd. De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden benoemd voor een periode van 6 jaren2. Herbenoeming van leden is mogelijk. Tot nu toe konden leden blijven deelnemen aan de tuchtrechtspraak tot aan het bereiken van het 70e levensjaar. Uit de evaluatie volgt dat leden na hun benoeming eenmalig herbenoemd zouden moeten worden, waardoor ze in beginsel voor een maximale termijn van 12 jaren aan de Accountantskamer zijn verbonden. Dat betekent dat in 2021 een aantal accountants- en rechterlijke leden van het eerste uur, de Accountantskamer is in 2009 opgericht, niet zal worden herbenoemd. Inmiddels is de procedure voor benoeming van hun opvolgers in gang gezet.

 

  1. Artikel 2 Wtra
  2. Artikel 13 Wtra