Jaarverslag 2022

Terugblik op 2022 en vooruitzien op 2023

“Betrokkenheid en collegialiteit stonden het afgelopen jaar voorop.”
Foto: Michel ter Wolbeek

Door Eveline van de Beld, manager Accountantskamer

Wat gaat de tijd toch snel… Een jaar geleden heb ik mij in het jaarverslag voorgesteld als de nieuwe secretaris en manager van de Accountantskamer en heb ik geschreven wat er voor 2022 op de agenda stond. Nu zit mijn eerste jaar er alweer op! Tijd om terug te kijken en weer een voorzichtige blik vooruit te werpen. 

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van verbetering. De administratieve processen zijn onder de loep genomen en waar nodig efficiënter ingericht. Door het samenvoegen van informatie is meer inzicht in de zaakstromen verkregen en is meer managementinformatie voor handen. Met betrekking tot het proces rondom de zittingen, zoals de voorbereiding van de op zitting te behandelen klachten en het schrijven van de uitspraken, is er medio 2022 een uitgebreide enquête gehouden onder de leden. De leden hebben in groten getale hun ervaringen gedeeld en suggesties gedaan, op basis waarvan een aantal veranderingen is doorgevoerd. Dat is voor het publiek vooral merkbaar doordat de standaard uitspraaktermijn van 15 weken is verkort naar 12 weken en doordat er in de uitspraken standaard een “spoiler” (een korte samenvatting van de zaak en het oordeel van de Accountantskamer daarover) wordt opgenomen. Het doel van deze spoiler is de leesbaarheid van onze uitspraken te vergroten. 

Ook zijn we druk bezig geweest met de digitalisering van onze dossiers. De dossiers van alle klachten die na 1 januari 2022 zijn ingediend, zijn bij wijze van pilot gedigitaliseerd, waarbij we hebben geëxperimenteerd met de opzet van onze digitale dossiers. De ervaringen tot nu toe zijn zeer positief te noemen en het merendeel van de leden heeft al te kennen gegeven niet langer behoefte te hebben aan het “ouderwetse” papieren dossier. Voor hen volstaat het digitale dossier. Sommige leden werken voorlopig nog hybride, zij gebruiken het digitale dossier naast het papieren dossier. 

Omdat de ervaringen met het digitale dossier positief zijn, gaan we daar in 2023 mee verder. Voor procespartijen zal het in de loop van 2023 niet langer nodig zijn om alle processtukken in achtvoud in het dienen. Indiening in tweevoud zal in beginsel volstaan. Bij grote of bijzondere klachten zullen in overleg met partijen andere afspraken worden gemaakt. Het procesreglement zal daarop worden aangepast. Ook op andere punten zal het procesreglement worden geactualiseerd, zoals de mogelijkheid voor het houden van een digitale zitting, de termijn waarbinnen voor de zitting stukken kunnen worden ingediend en de mogelijkheid om een klacht uit te breiden. Nu bestaat daarover nog wel eens discussie tussen partijen. Zodra het nieuwe procesreglement gereed is, zal het worden gepubliceerd op onze website. 

Daarnaast hopen we in het eerste kwartaal van 2023 deel te kunnen nemen aan een pilot binnen de Rechtspraak, waarbij in een besloten en veilige omgeving in Teams stukken kunnen worden gedeeld en waarin kan worden samengewerkt. Deze pilot zal eerst alleen voor het vaste team gelden, maar als de ervaringen positief zijn is het de bedoeling dat uiteindelijk alle leden toegang krijgen tot deze omgeving. 

Al met al kijk ik met een voldaan gevoel terug op 2022. Betrokkenheid en collegialiteit stonden het afgelopen jaar voorop. Het team én de leden hebben zich vol ingezet om de kwaliteit van ons werk hoog te houden en met elkaar hebben we gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Accountantskamer. Ik kijk uit naar wat 2023 ons gaat brengen.