Jaarverslag 2023

Terugblik op 2023 en vooruitzien op 2024

“Ik heb er alle vertrouwen in dat wij met de digitalisering en het nieuwe procesreglement mooie stappen hebben gezet”
Foto: Michel ter Wolbeek

Door Eveline van de Beld, manager Accountantskamer

Nu 2023 erop zit, breng ik u graag op de hoogte van wat er het afgelopen jaar allemaal achter de schermen bij de Accountantskamer is gebeurd. 

Het digitaliseringsproject om ons papieren dossier te kunnen vervangen stond hoog op de agenda. Partijen moesten hun klacht tot nu toe in achtvoud indienen; daar wilden we iets aan doen! Van alle zaken die het afgelopen jaar op zitting zijn behandeld was een digitaal dossier beschikbaar, waardoor het secretariaat en onze leden ruime ervaring hebben kunnen op doen met het werken in deze dossiers. Omdat de ervaringen zeer positief waren, hebben we besloten om onze leden vanaf 1 januari 2024 alleen een digitaal dossier van de te behandelen zaken te verstrekken. 

De geslaagde digitalisering maakte ook dat wij ons procesreglement tegen het licht hebben gehouden en op verschillende punten hebben gewijzigd of verduidelijkt. Het nieuwe procesreglement geldt met ingang van 1 januari 2024 en is gepubliceerd op onze website. 

In het nieuwe procesreglement is opgenomen dat partijen hun processtukken in beginsel in tweevoud mogen indienen in plaats van in achtvoud. Dat het papieren dossier nog niet helemaal is afgeschaft, heeft te maken met het feit dat de klacht per aangetekende post aan de betrokken accountant moet worden gestuurd. Daarnaast is er een papieren dossier nodig voor het archief of om – in geval van hoger beroep – toe te kunnen sturen naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Vanuit de advocatuur hebben wij de reactie gekregen dat deze wijziging van het procesreglement met gejuich is ontvangen!

Een andere wijziging betreft de termijn waarbinnen stukken voor de zitting kunnen worden ingediend. Eerder konden tot 10 dagen voor de zitting aanvullende stukken worden ingebracht, maar dat is in het nieuwe procesreglement teruggebracht naar 15 dagen voor de zitting. Deze wijziging houdt verband met het feit dat partijen regelmatig tot het laatste moment wachten met het indienen van hun aanvullende stukken, terwijl deze stukken al eerder in hun bezit waren en dus ook eerder ingediend hadden kunnen worden. Deze late indiening leidt soms tot problemen bij de tegenpartij om adequaat te kunnen reageren en is lastig bij de voorbereiding van de zaken door de leden. De aangepaste termijn biedt meer ruimte voor – indien nodig – hoor en wederhoor en zorgt ervoor dat onze leden bij de voorbereiding van de zaak over een zo compleet mogelijk dossier beschikken. 

Het nieuwe procesreglement beoogt daarnaast meer duidelijkheid te scheppen over de te volgen procedures van de Accountantskamer, omdat daarover met enige regelmaat vragen werden gesteld of discussie werd gevoerd. Zo is de procedure met betrekking tot het verlenen van uitstel verduidelijkt en is de procedure bij de uitbreiding van een klacht aan het procesreglement toegevoegd.   

Ik heb er alle vertrouwen in dat wij met de digitalisering en het nieuwe procesreglement mooie stappen hebben gezet in de verdere professionalisering van de klachtprocedure bij de Accountantskamer en dat deze het komende jaar hun vruchten afwerpen. Ik kijk dan ook uit naar 2024!