Accountantskamer

De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.
De Accountantskamer is gevestigd in Zwolle en houdt zitting in het gebouw van Rechtbank Overijssel.

Doel Tuchtrecht

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden. Een tuchtprocedure beoogt bij te dragen aan het (herstel van) vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening.
Het tuchtrecht geldt voor de in het register van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (Nba) ingeschreven registeraccountants (RAs) en accountants-administratieconsulenten (AAs). Daaronder vallen openbaar accountants, overheidsaccountants, interne accountants en zogeheten accountants in business.

Klacht

De Accountantskamer beoordeelt klachten over accountants. Het gaat dan om gedragingen van de accountant in strijd met de wet of de gedrags- en beroepsregels en om gedragingen van de accountant in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.
Alleen handelen in de periode dat de accountant was ingeschreven in het register is onderworpen aan tuchtrechtspraak.
Onder het bereik van het tuchtrecht vallen niet alleen beroepsmatige handelingen. Ook ander handelen of nalaten van accountants kan daaronder vallen als dat van invloed is op de uitoefening van het beroep.
Een klacht kan slechts gericht zijn tegen een of meer individuele accountant(s). Bij de Accountantskamer kan dus geen klacht tegen een accountantsorganisatie worden ingediend.

Wie kan klagen

Een ieder kan bij vermoeden van handelen of nalaten in strijd met gedrags- en beroepsregels tegen een accountant een klacht indienen. De gedraging van de accountant waarover wordt geklaagd hoeft niet specifiek gericht te zijn tegen de degene die klaagt. Dit maakt het mogelijk dat ook anderen, zoals bijvoorbeeld (de voorzitter van) de beroepsorganisatie Nba of de AFM, een klacht tegen een accountant kunnen indienen.

De procedure

Een procedure begint met het indienen van een klaagschrift bij de Accountantskamer. De accountant kan in reactie daarop een verweerschrift indienen. De Accountantskamer beoordeelt daarna of de accountant zich heeft gehouden aan zijn beroepsnormen. Voordat de Accountantskamer beslist, krijgen de partijen de gelegenheid om mondeling hun standpunt toe te lichten op een zitting. De zittingen zijn openbaar tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.
Bij de beoordeling van de klacht bestaat de Accountantskamer altijd in meerderheid uit leden van de rechterlijke macht, aangevuld met een of meer accountantsleden. Als de accountant zich niet aan zijn beroepsnormen heeft gehouden, verklaart de Accountantskamer de klacht gegrond en kan dan ook een maatregel opleggen. Een maatregel is een middel om de kwaliteit van de Accountancy te verbeteren.

Hoger Beroep

Tegen uitspraken van de Accountantskamer kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag.