Wrakingsprotocol Accountantskamer

Versie 1 juli 2022

In dit wrakingsprotocol zijn de procedurele uitgangspunten vastgelegd die de Accountantskamer in acht neemt bij de behandeling van een wrakingsverzoek. Onder omstandigheden kan aanleiding bestaan om van deze uitgangspunten af te wijken. Dit wrakingsprotocol wordt ter voorlichting gepubliceerd.

Op grond van artikel 34 van de Wet tuchtrechtspraak accountants zijn de artikelen 513 tot en met 515 van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing op wrakingsverzoeken.

1. Het wrakingsverzoek

 1. Op verzoek van de klager of de betrokken accountant kunnen de voorzitter en elk van de leden van de behandelend kamer worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Het verzoek kan geen betrekking hebben op de secretarissen of administratief medewerkers van de Accountantskamer.
 2. Het wrakingsverzoek moet worden gedaan zodra de feiten en omstandigheden, waardoor volgens de verzoeker de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, aan de verzoeker bekend zijn geworden.
 3. Een wrakingsverzoek kan niet meer worden gedaan nadat de behandelend kamer in de zaak waarop het wrakingsverzoek betrekking heeft uitspraak heeft gedaan en ook niet tijdens het doen van de uitspraak.
 4. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan. Het verzoek kan tijdens een zitting ook mondeling worden gedaan.
 5. Alle feiten en omstandigheden moeten tegelijk worden aangedragen.
 6. Als het verzoek op de zitting wordt gedaan, vermeldt de verzoeker mondeling de feiten en omstandigheden die aan zijn verzoek ten grondslag liggen. De secretaris tekent het verzoek en de gronden op in een proces-verbaal. Vervolgens wordt de zitting geschorst. Na de zitting wordt het proces-verbaal getekend door de voorzitter en de secretaris en zo spoedig mogelijk aan de verzoeker en de wederpartij in de klachtzaak gezonden. Deze toezending kan ook per e-mail plaatsvinden.
 7. Het wrakingsverzoek wordt zo spoedig mogelijk ter hand gesteld aan de voorzitter van de Accountantskamer. Het lid waarvan de wraking wordt verzocht wordt zo spoedig mogelijk van het verzoek op de hoogte gesteld.

2. De wrakingskamer

 1. De voorzitter van de Accountantskamer stelt de wrakingskamer samen. Bij wraking van de voorzitter van de Accountantskamer bepaalt een plaatsvervangend voorzitter de samenstelling van de wrakingskamer.
 2. De wrakingskamer bestaat uit drie leden waarvan één voorzitter.
 3. Het lid van wie de wraking is verzocht maakt geen deel uit van de wrakingskamer.

3. De behandeling van het wrakingsverzoek

 1. De wrakingskamer neemt het verzoek tot wraking zo spoedig mogelijk in behandeling.
 2. Het lid van wie de wraking is verzocht wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijke reactie op het wrakingsverzoek in te dienen.
 3. De wrakingskamer kan het verzoek tot wraking zonder behandeling ter zitting niet-ontvankelijk verklaren of afwijzen als:
  1. het verzoek kennelijk ongegrond is;
  2. het verzoek niet door een partij is ingediend;
  3. het verzoek niet is gemotiveerd;
  4. het verzoek is ingediend tijdens of na de einduitspraak in de klachtzaak;
  5. het verzoek geen betrekking heeft op een met de behandeling van de klachtzaak belast lid of is gericht tegen de gehele Accountantskamer;
  6. het een volgend verzoek ten aanzien van eenzelfde lid betreft in dezelfde klachtzaak, tenzij feiten en omstandigheden worden aangedragen die pas na het eerdere wrakingsverzoek aan de verzoeker bekend zijn geworden;
  7. ten aanzien van de verzoeker in een eerdere beslissing op een wrakingsverzoek is bepaald dat wegens misbruik een volgend verzoek tot wraking niet in behandeling wordt genomen;
  8. het een verzoek tot wraking van de wrakingskamer of één of meer van haar leden betreft en sprake is van evident misbruik van recht.
 4. De behandelend kamer kan beslissen het verzoek tot wraking niet aan de wrakingskamer voor te leggen als de onder b. of g. genoemde omstandigheid zich voordoet. Deze beslissing wordt vastgelegd in het proces-verbaal of in een brief. Het verzoek tot wraking heeft dan geen schorsende werking.
 5. De wrakingskamer kan een tegen haar of één van haar leden gericht verzoek tot wraking buiten behandeling laten als zij van oordeel is dat de onder b., g. of h. genoemde omstandigheid zich voordoet.
 6. De zitting van de wrakingskamer is openbaar, tenzij de wrakingskamer anders beslist.
 7. De verzoeker en het lid van wie de wraking is verzocht kunnen bij de behandeling van het verzoek ter zitting worden gehoord.
 8. Het lid van wie de wraking wordt verzocht is geen partij. Hij verstrekt informatie aan de wrakingskamer. Hij hoeft zich niet te verdedigen en kan zich onthouden van het geven van een mening over de ontvankelijkheid en gegrondheid van het verzoek.
 9. De wederpartij in de klachtzaak wordt zo spoedig mogelijk door de Accountantskamer op de hoogte gesteld van het feit dat een wrakingsverzoek is ingediend.
 10. De wederpartij in de klachtzaak is geen partij in de wrakingsprocedure. Hij ontvangt geen stukken uit het wrakingsdossier. Hij wordt als toehoorder uitgenodigd voor de zitting van de wrakingskamer.

4. Wrakingsdossier

 1. Van het wrakingsverzoek wordt een afzonderlijk dossier aangelegd met een eigen dossiernummer. Dit dossier bevat in elk geval het schriftelijke wrakingsverzoek met eventuele bijlagen, dan wel het proces-verbaal van de zitting waarop het wrakingsverzoek is gedaan, en de eventuele reactie van het lid van wie de wraking is verzocht. Het wrakingsdossier bevat niet het dossier in de klachtzaak, tenzij stukken daaruit zijn toegevoegd door de verzoeker of het lid van wie de wraking is verzocht. Ook kunnen op verzoek van de wrakingskamer stukken uit het dossier in de klachtzaak aan het wrakingsdossier worden toegevoegd.
 2. De secretaris van de wrakingskamer voegt de aantekeningen van de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek en de beslissing van de wrakingskamer in het wrakingsdossier en zorgt voor archivering.
 3. Van de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek hoeft geen proces-verbaal te worden opgemaakt.

5. Berusting

Het lid van wie de wraking wordt verzocht kan berusten in de wraking. Als wordt berust in de wraking bericht de Accountantskamer dat zo spoedig mogelijk aan de verzoeker en de wederpartij in de klachtzaak. De (plaatsvervangend) voorzitter van de Accountantskamer wijst in dat geval een ander lid aan om bij de behandeling van de klacht de plaats van het in de wraking berustende lid in te nemen, tenzij de (plaatsvervangend) voorzitter beslist dat de behandeling van de klacht door een kleine kamer kan worden voortgezet. Er volgen in dit geval geen behandeling en beslissing meer door de wrakingskamer.

6. De beslissing op het wrakingsverzoek

 1. De wrakingskamer beslist zo spoedig mogelijk op het wrakingsverzoek, tenzij het lid van wie de wraking is verzocht in de wraking heeft berust.
 2. De beslissing is gemotiveerd en wordt schriftelijk gegeven. De beslissing wordt in het openbaar uitgesproken.
 3. De beslissing houdt in niet-ontvankelijkverklaring, toewijzing of afwijzing van het verzoek.
 4. Als het wrakingsverzoek is toegewezen wijst de (plaatsvervangend) voorzitter van de Accountantskamer een ander lid aan om bij de behandeling van de klacht de plaats van het desbetreffende lid in te nemen, tenzij de (plaatsvervangend) voorzitter beslist dat de behandeling van de klacht door een kleine kamer kan worden voortgezet.
 5. Er staat geen hoger beroep open tegen de beslissing op het wrakingsverzoek.
 6. De beslissing wordt zo spoedig mogelijk toegezonden aan de verzoeker, de persoon van wie de wraking is verzocht en de wederpartij in de klachtzaak.
 7. De Accountantskamer publiceert zo spoedig mogelijk een geanonimiseerde versie van de beslissing op https://tuchtrecht.overheid.nl.
 8. De secretaris verstrekt een exemplaar van de beslissing van de wrakingskamer aan de voorzitter van de Accountantskamer.
 9. Na de beslissing wordt de behandeling van de klachtzaak zo spoedig mogelijk voortgezet.

Vaststelling en inwerkingtreding

Dit protocol is vastgesteld door de voorzitter van de Accountantskamer en treedt in werking met ingang van 1 juli 2022. Het is via de website www.accountantskamer.nl openbaar gemaakt.