Veelgestelde vragen

Ik heb een klacht over een accountant, waar kan ik het beste terecht?

De accountant moet zich houden aan gedrags- en beroepsregels. Als u niet tevreden bent over het werk van uw eigen accountant, of de manier waarop u bent behandeld of de hoogte van de declaratie is het raadzaam de klacht eerst met uw accountant of zijn klachtenfunctionaris te bespreken. Informatie hierover vindt u in de kantoorklachtenregeling die ieder accountantskantoor moet hebben en moet publiceren. Leidt dit niet tot een oplossing, dan zijn er verschillende mogelijkheden.
In het register van de beroepsvereniging van de accountant, de Nba, kunt u nagaan of uw accountant een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent is.
U kunt uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de Nba. De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie houden zich bezig met klachtrecht, dat vooral als doel heeft partijen nader tot elkaar te brengen. Daarbij staat de positie van de klager centraal. De Klachtencommissie Nba kan in een beslissing alleen oordelen of een klacht gegrond of ongegrond is.
Als u een geschil heeft over de hoogte van de declaratie, kunt u de klacht voorleggen aan de Raad voor Geschillen van de Nba of aan de civiele rechter.
Met een klacht over de beroepsuitoefening kunt u ook terecht bij de Accountantskamer, belast met tuchtrechtspraak. In de tuchtrechtprocedure staat met name het belang van een goede beroepsuitoefening centraal. Het doel is, naast de beoordeling van de klacht, het bevorderen van de beroepsuitoefening en het herstellen van het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening. De Accountantskamer heeft de bevoegdheid tuchtrechtelijke maatregelen op te leggen. Dit kan mede een rol spelen bij uw keuze voor een bepaalde instantie. Als voor de weg van de tuchtrechter wordt gekozen, dan geldt het navolgende.

Waar toetst de Accountantskamer aan?

De Accountantskamer toetst aan wetgeving, verordeningen en nadere voorschriften. In de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) staan de fundamentele beginselen voor de accountant ten behoeve van een goede uitoefening van zijn werkzaamheden. 

Wat is de klachttermijn?

De Accountantskamer neemt een klacht niet in behandeling als tussen het moment van handelen en nalaten en het moment van indiening van de klacht een periode van 10 jaar is verstreken.
NB. Deze termijn geldt sinds 1 januari 2019. Tot die tijd mocht de gedraging waarover werd geklaagd niet langer dan zes jaar geleden hebben plaatsgevonden. Bovendien moest de klacht worden ingediend binnen drie jaar nadat de klager de verweten gedraging had geconstateerd of had kunnen constateren. Bij het van kracht worden van de nieuwe termijn is overgangsrecht vastgesteld. Bepalend is daarbij de situatie op 31 december 2018. Als op die datum de drie- en zesjaarstermijn voorbij waren, blijft dat ook zo.

Kan de Accountantskamer mij kosten in rekening brengen?

Bij indiening van een klaagschrift moet een griffierecht van € 70 worden betaald. U kunt niet worden veroordeeld in de proceskosten van de procedure. 

Kan de Accountantskamer mij ondersteunen bij het voeren van de tuchtprocedure?

De Accountantskamer is een onafhankelijke instantie, bestaande uit rechters en accountants, die onpartijdig over de klacht beslist. Wij zijn niet uw advocaat of vertegenwoordiger.

Kan ik een klacht bij de Accountantskamer intrekken?

U kunt een klacht intrekken. De behandeling daarvan wordt gestaakt, tenzij de Accountantskamer beslist dat voortzetting van de klacht wenselijk is om redenen van algemeen belang. 

Wat is een voorzittersbeslissing?

De voorzitter van de Accountantskamer kan een klacht zelf schriftelijk afdoen, bijvoorbeeld als deze naar het oordeel van de voorzitter kennelijk ongegrond, (kennelijk) niet-ontvankelijk of kennelijk van onvoldoende gewicht is. Als de klager het niet met deze beslissing eens is, kan hij daartegen in verzet komen. Onderaan de voorzittersbeslissing staat of verzet mogelijk is en binnen welke termijn het verzet moet worden ingesteld. Na indiening van het verzet wordt de zaak alsnog op een zitting van de Accountantskamer behandeld.

Hoe dien ik een verzetschrift in?

Een verzetschrift dient in achtvoud per post bij het secretariaat van de Accountantskamer te worden ingediend. Het verzet kan ook per e-mail worden ingediend.

Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van het verzetschrift?

Op grond van artikel 39 lid 3 Wet tuchtrechtspraak accountants dient het verzetschrift met gronden binnen de verzettermijn van zes weken te worden ingediend. Uitstel van deze termijn kan niet worden gegeven.

Welke maatregelen kan de Accountantskamer opleggen?

Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de Accountantskamer een maatregel aan de accountant opleggen, zoals een waarschuwing, een berisping, een (voorwaardelijke) geldboete, een tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in het register voor ten hoogste drie jaar en een doorhaling.

Wanneer gaat een opgelegde maatregel in?

De maatregel gaat in als de uitspraak onherroepelijk is geworden én de voorzitter van de Accountantskamer een last tot tenuitvoerlegging heeft uitgevaardigd. Pas nadat de last tot ten uitvoerlegging is uitgevaardigd wordt de maatregel door de AFM en NBA in de registers opgenomen.

Kan de Accountantskamer een kostenveroordeling uitspreken?

Dat kan de Accountantskamer niet omdat daarvoor de wettelijke regeling ontbreekt. 

Wat gebeurt er met het griffierecht als de klacht gegrond is?

Als de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt het door de klager betaalde griffierecht vergoed door de betrokken accountant.

Mag ik iemand meenemen naar de zitting?

Ja, de zitting is in beginsel openbaar. Toehoorders kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. Als u niet zelf naar de zitting komt, maar een gemachtigde namens u verschijnt, dient deze een schriftelijke volmacht van u aan de Accountantskamer te geven. 

Mag ik getuigen laten horen?

Op grond van artikel 36 Wet tuchtrechtspraak accountants kan de Accountantskamer uit zichzelf of op verzoek van een klager of de accountant getuigen horen. Als partijen getuigen willen (doen) horen, moet dat uiterlijk tot 10 dagen voor de zitting worden meegedeeld aan het secretariaat, die de wederpartij daarvan op de hoogte stelt. De Accountantskamer beslist in ieder geval op de zitting of het nodig is om die personen te horen.

Wie zijn de leden van de Accountantskamer? 

De leden van de Accountantskamer zijn werkzaam als rechter of als accountant. Bij het plannen van de zaak wordt door de leden beoordeeld of ze voldoende onpartijdig kunnen oordelen over een zaak. De samenstelling van de Accountantskamer wordt aan partijen bekend gemaakt en een maand voor de zitting op de website (onder Zittingsagenda) gepubliceerd. Indien een partij meent dat een lid van de kamer niet over een zaak zou mogen oordelen, dient de partij dat zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan het secretariaat.

Kan ik nieuwe stukken indienen?

Eventuele aanvullende stukken kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de zitting worden ingediend bij het secretariaat. Daarnaast moet u een kopie van die stukken sturen aan de wederpartij. Bij te late indiening kunnen de stukken worden geweigerd. Dat wordt door de Accountantskamer ter zitting bepaald. Relevant daarbij zijn onder meer de omvang van de stukken en de bekendheid van de wederpartij met de stukken. Na de mondelinge behandeling – en eventueel na een beslissing – is het de voorzitter en de leden niet toegestaan nog kennis te nemen van (door klager en/of betrokkene) nagezonden stukken, tenzij op de zitting is afgesproken dat binnen een bepaalde termijn door (een) partij(en) nog stukken naar het secretariaat mogen worden toegestuurd. U mag geen nadere stukken bij de pleitnota voegen.

Kan ik ook een schadevergoeding eisen?

De Accountantskamer kan geen schadevergoeding vaststellen, zoals een gewone rechter dat kan. Als de klager een geldvordering aanhangig willen maken is een procedure bij de civiele rechter de meest aangewezen weg. Als de klacht gaat over de hoogte van de declaratie van de accountant, kan het effectiever zijn de zaak voor te leggen aan de Raad voor Geschillen van de Nba. Zie ook hierboven bij ‘Ik heb een klacht over een accountant, waar kan ik het beste terecht?’

Welke stukken bevat het dossier?

Het dossier bevat het klaagschrift en het verweerschrift van de Accountant en de eventuele bijlagen. De voorzitter kan partijen eventueel een tweede schriftelijke ronde namelijk een repliek en een dupliek toestaan (zie website onder procesreglement).

Mag ik processtukken in een vreemde taal indienen?

Processtukken en ook de bijlagen dienen te worden ingediend in de Nederlandse taal. 

Klachten over bejegening door de Accountantskamer

Als u een vraag of een klacht heeft over de gang van zaken of over de bejegening door leden van de Accountantskamer of daar werkzame personen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Mocht uw vraag of klacht daarna nog niet opgelost zijn, dan kunt u desgewenst een klacht indienen. Het secretariaat kan u daarover informatie geven. Een dergelijke klacht wordt beoordeeld door de voorzitter van de Accountantskamer of door een door de voorzitter ingeschakelde klachtencommissie. Op de website staat de klachtenregeling. NB: Klachten die gaan over de inhoud van de uitspraken van de Accountantskamer kunnen niet behandeld worden. Daarvoor is het hoger beroep bedoeld.

Wanneer is hoger beroep mogelijk?

De betrokkene, de klager of de beroepsorganisatie kunnen ieder binnen zes weken na de dag van de verzending van de uitspraak van de Accountantskamer hoger beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. Tegen een voorzittersbeslissing staat geen hoger beroep open, maar (meestal) verzet. 

Toga

De zittingen vinden niet in toga plaats. Dat geldt voor de leden van de Accountantskamer, de advocaat van partijen en eventuele gemachtigden.

Tolk

De voertaal tijdens de zitting is Nederlands. Indien u ter zitting door een tolk wenst te worden bijgestaan, dient u daar zelf zorg voor te dragen. De kosten van de tolk komen voor uw rekening.

Reiskosten

Reiskosten gemaakt door de klager of de betrokkene worden niet door de Accountantskamer vergoed.

Kan ik als bezoeker een zitting van de Accountantskamer bijwonen?

Ja, dat is toegestaan. Een zitting van de Accountantskamer is openbaar. Als bezoeker hoeft u zich niet van tevoren aan te melden. Groepen vanaf 5 personen moeten zich wél uiterlijk drie werkdagen van tevoren aanmelden. Dit kan door een e-mail te sturen naar accountantskamer@rechtspraak.nl. De maximale groepsgrootte is 20 personen. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Meer informatie met betrekking tot uw bezoek kunt u vinden op rechtspraak.nl.

Hoe verloopt een zitting bij de Accountantskamer?

Voor een zitting wordt meestal anderhalf uur gereserveerd.

De voorzitter stelt eerst vast wie van partijen aanwezig zijn. Dan stelt de voorzitter de leden van de Accountantskamer voor, dus wie accountant, wie rechter en wie secretaris is. De leden van de Accountantskamer dragen geen toga’s.

De klagende partij mag als eerste zijn standpunt toelichten. Daarna mag de betrokken accountant dat doen. Als u uw standpunt op papier heeft gezet en dat wilt voorlezen, is het handig als u kopieën van dit document uitdeelt aan de leden van de Accountantskamer en aan de andere partij. Neemt u dan in ieder geval acht kopieën mee. 

Daarna kunnen de leden van de Accountantskamer vragen stellen aan beide partijen. De secretaris maakt aantekeningen van wat wordt besproken.

Daarna zijn de partijen weer aan de beurt. Zij krijgen nog éénmaal de mogelijkheid om op elkaar te reageren. De betrokken accountant krijgt altijd het laatste woord.

De zitting wordt afgesloten en de voorzitter vertelt wanneer de uitspraak zal komen. Dat is meestal twaalf weken na de zitting. Het is niet nodig om bij de uitspraak aanwezig te zijn, omdat op dezelfde dag de uitspraak per e-mail en per post naar u wordt verstuurd. Op de zitting zal worden gevraagd of u daarmee instemt.