U hebt een klacht

Tegen wie kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen tegen een accountant die is of was ingeschreven in het register van de beroepsvereniging van de accountant, de Nba. Daarin kunt u nagaan of de accountant een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent is.

Waarover kunt u klagen?

U kunt klagen over een professionele dienst die een accountant heeft uitgevoerd. De klacht kan bijvoorbeeld gaan over een samenstel-, controle-, beoordelingsopdracht, het niet toepassen van hoor en wederhoor bij het opstellen van een rapport en over werkzaamheden op het terrein van financiële administratie. De accountant moet daarbij wetgeving en gedrags- en beroepsregels naleven en handelen in het belang van de goede uitoefening van het accountantsberoep. Zijn handelen moet onder andere zorgvuldig, integer en in het algemeen belang zijn. Hij mag het beroep van accountant niet in diskrediet brengen.

Hoe kunt u klagen?

U dient de klacht zelf in, of laat dat door iemand anders doen, bijvoorbeeld een advocaat of een gemachtigde. Een klacht moet schriftelijk in het Nederlands worden ingediend bij het secretariaat van de Accountantskamer Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het klaagschrift en daarbij horende (bewijs)stukken moeten in tweevoud worden ingediend (zie ook het procesreglement). U kunt daarbij gebruik maken van het volgende klachtenformulier.