Persrichtlijn

Inhoud persrichtlijn

 • Dienstverlening aan journalisten
 • Informatie voorafgaand aan de behandeling van een tuchtklacht
 • De zitting
 • Informatie over uitspraken van de Accountantskamer
 • Informatie over documentaires en interviews
 • Naleving persrichtlijn

Inleiding

De Accountantskamer behandelt klachten, behoudens een beperkt aantal uitzonderingen, 
tijdens een openbare, voor pers en publiek toegankelijke zitting. Ook de uitspraken worden gedaan in een openbare zitting. De Accountantskamer geeft via haar website informatie over de te behandelen zaken.

Dienstverlening aan journalisten

De Accountantskamer stelt journalisten in staat om hun werk zo goed mogelijk te doen. Journalisten dragen zelf zorg voor de benodigde toestemmingen het gebouw te mogen betreden waar de zitting plaatsvindt.

Journalisten die bij een zitting aanwezig willen zijn, vullen als zij niet in bezit zijn van een Nationale perskaart van de Nederlandse Vereniging van Journalisten – of een buitenlands equivalent – het ‘Formulier persfaciliteiten Accountantskamer in en ondertekenen deze
(zie hiervoor de bijlage bij deze richtlijn).
Perskaarten of de ingevulde formulieren worden ter beoordeling voorgelegd aan de secretaris.

Journalisten ontvangen voor de zitting onder embargo ‘zittingslijsten’. Deze lijsten geven aan welke zaken de Accountantskamer in die maand in een openbare zitting zal behandelen. Op die lijsten worden ook de namen van de betrokken procespartijen genoemd. Het embargo geldt tot het moment waarop de openbare behandeling is gestart. Tot dan kunnen de klachten nog worden ingetrokken en heeft de zaak in feite niet bestaan. De Accountantskamer spreekt met journalisten af dat deze  voorafgaand aan zitting vertrouwelijk omgaan met de verstrekte informatie.
Tuchtzaken die achter gesloten deuren worden behandeld, staan niet op deze lijsten vermeld.

Contact met de Accountantskamer

Algemene (logistieke) informatie over de planning van zittingen en uitspraken, zoals bijvoorbeeld het tijdstip van de zitting, de samenstelling van de zittings- combinatie of de voorgenomen datum uitspraak, staan op de website en worden verstrekt door het secretariaat van de Accountantskamer.
De contactgegevens staan vermeld op de website www.accountantskamer.nl

Informatie voorafgaand aan de behandeling van een klacht

De Accountantskamer verstrekt algemene en actuele informatie op de website www.accountantskamer.nl
Op de website wordt maandelijks een geanonimiseerd overzicht van de te behandelen openbare zaken bekendgemaakt inclusief een beknopte weergave van de strekking van de zaak.

Het overzicht bevat:

 1. Het tijdstip van aanvang van de zitting
 2. Het zaaknummer
 3. Het beroep van de beklaagde (AA/RA)
 4. De naam van een eventuele gemachtigde
 5. Een korte beschrijving van de aard van de zaak
 6. De voorlopige uitspraakdatum

Het secretariaat van de Accountantskamer verstrekt desgevraagd informatie over de (logistieke) planningsaspecten van een zaak.

Processtukken zijn niet ter inzage voor derden.

Beeld- en geluidsopnamen van de zitting

Journalisten kunnen verzoeken opnamen te maken van de zitting. Dit verzoek moet ten minste 48 uur voorafgaand aan de zitting worden ingediend bij de secretaris van het college. De behandelend voorzitter bepaalt of opnamen mogen worden gemaakt. Journalisten mogen tijdens de zitting tekstberichten via hun mobiele telefoon en/of laptop versturen. Het geluid van deze apparatuur moet tijdens de zitting zijn uitgeschakeld. De voorzitter kan het versturen van tekstberichten tijdens de zitting beperken of verbieden, bijvoorbeeld als het versturen van tekstberichten belemmerend werkt voor een goede rechtspleging of voor een ordelijk verloop van de zitting. De voorzitter motiveert zijn beslissing om het verzenden van tekstberichten te beperken of te verbieden in het openbaar tijdens de zitting.

Als de voorzitter opnamen toestaat kunnen tijdens zittingen in ieder geval beeld- en geluidsopnamen gemaakt worden van het college, de opening van de zitting en het voorlezen van de klacht door de voorzitter en de bijdragen van de professionele partijen. Professionele partijen zijn de AFM, de Nba, het Openbaar Ministerie en advocaten. Opnames worden gemaakt met een vaste cameraopstelling.

Als de voorzitter een verzoek voor het maken van beeld- en geluidsopnamen van delen van een zitting en/of rechtstreekse uitzending afwijst, zal hij dit motiveren. Hierbij weegt hij het belang van de openbaarheid af tegen onder andere onderstaande belangen:
– het maken van beeld- en geluidsopnames mag geen belemmering vormen voor een goede rechtspleging (bijvoorbeeld voor de waarheidsvinding);
– de privacy van de procesdeelnemers moet zijn gewaarborgd;
– een ordelijk verloop van de zitting moet voldoende zijn gegarandeerd;
– de veiligheidsaspecten moeten voldoende zijn gewaarborgd.

Professionele partijen kunnen bezwaar indienen tegen opnames bij de voorzitter, die dan besluit tot verbod of toestemming. Van niet professionele procespartijen, zoals verweerders, getuigen en deskundigen, mogen zonder hun toestemming geen opnames worden gemaakt. Journalisten kunnen hen zelf vragen om toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen. Opnamen maken van het publiek en van personen die geen deelnemer zijn tijdens de zitting is nooit toegestaan.

In uitzonderlijke omstandigheden of indien de zaak met gesloten deuren wordt behandeld kan de voorzitter het maken van beeld- en geluidsopnames van professionele procespartijen verbieden.
Geluidsfragmenten waarin namen voorkomen dienen te worden aangepast door bijvoorbeeld de namen te wissen of te vervangen door een geluidssignaal.

Informatie over uitspraken van de Accountantskamer

Naar de datum en het tijdstip van een uitspraak kan worden geïnformeerd bij het secretariaat van de Accountantskamer.

Beslissingen worden zo spoedig mogelijk na de uitspraak in geanonimiseerde vorm geplaatst op de website van de Accountantskamer of op www.tuchtrecht.nl.

Informatie over documentaires en interviews

In beginsel werkt de Accountantskamer mee aan het maken van achtergrondartikelen of radio- of televisieuitzendingen. Aanvragen daartoe worden ingediend bij de secretaris van de Accountantskamer.

Voor het verlenen van medewerking aan beeld- en geluidopnamen gelden de volgende uitgangspunten:

 1. afspraken worden schriftelijk vastgelegd
 2. de programmamakers hebben toestemming van alle betrokkenen nodig
 3. een vertegenwoordiger van de Accountantskamer wordt – voorafgaand aan de uitzending – in de gelegenheid gesteld om de gekozen beeld- en geluidregistratie te beoordelen en onjuistheden daarin te laten corrigeren
 4. uitzending van eventueel gemaakte beelden bij een zitting kan alsnog verboden worden indien deze beeld- en/of geluidregistratie een onjuiste voorstelling van zaken geeft.

Naleving van de persrichtlijn

De Accountantskamer ziet toe op een correcte naleving van deze persrichtlijn en van de met journalisten gemaakte afspraken. Journalisten die klachten hebben over de toepassing van de persrichtlijn kunnen zich wenden tot de secretaris. Klachten kunnen ook schriftelijk worden ingediend.

De Accountantskamer behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de regels van deze persrichtlijn de journalist uit te sluiten van het gebruik van de
ter beschikking gestelde faciliteiten.

Bijlage

Formulier persfaciliteit Accountantskamer.
Graag een kopie van legitimatiebewijs met herkenbare foto bijvoegen.

Pers