Persbericht Accountantskamer uitspraak Imtech 16 december 2019

Klacht tegen controlerende accountants van Imtech gegrond.
De Accountantskamer heeft de klacht van curatoren van Imtech tegen drie accountants die bij de wettelijke controle van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2011 van Imtech waren betrokken, gegrond verklaard. Door Imtech was in 2013 onderzoek ingesteld naar mogelijke onregelmatigheden bij haar projecten in Polen en Duitsland. Imtech had daarna meegedeeld dat de jaarrekening van 2011 in ernstige mate tekortschoot in het bieden van het vereiste financiële inzicht. Imtech en elf dochtermaatschappijen zijn in augustus 2015 failliet verklaard.

De accountants
De curatoren hebben een drietal externe accountants aangeklaagd die destijds bij de controle van de geconsolideerde jaarrekening 2011 waren betrokken. Eén accountant was opdrachtpartner op groepsniveau. Hij werd bijgestaan door een controleteam. Deze groepsaccountant heeft op 14 februari 2012 de goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2011 verstrekt. De groepsaccountant had daarna, in mei 2013, een verklaring afgegeven dat niet meer kon worden gesteund op de eerder door hem verstrekte goedkeurende verklaring. De andere aangeklaagde accountant was het belangrijkste lid van het opdrachtteam. Een derde aangeklaagde accountant was de opdrachtgericht kwaliteitsbeoordelaar (OKB-er) bij de controle. Hij had beslist dat de groepsaccountant de controleverklaring 2011 kon afgeven.

Klachten curatoren
De curatoren vinden dat de beide accountants tekortgeschoten waren in de controle van de jaarrekeningen 2011 van Imtech en dat zij voor hen geldende gedrags- en beroepsregels hebben geschonden. Zo zouden de accountants tekortgeschoten zijn in het in voldoende mate inzicht verkrijgen in de activiteiten en organisatie van Imtech en hebben ze onvoldoende cijferbeoordelingen uitgevoerd. Ook zouden ze in onvoldoende mate ‘red flags’ hebben onderkend en waarschuwingssignalen die uit de cijferbeoordeling volgden, genegeerd hebben. Een goede vastlegging door de accountants van de controledocumentatie ontbrak ook, aldus de curatoren.
Zij verweten de OKB-er dat hij zijn taak ten aanzien van de controle met onvoldoende diepgang en met een onvoldoende professioneel-kritische instelling heeft verricht.

Verweer accountants
De accountants hebben aangevoerd dat zij alleen (eind)verantwoordelijk waren voor de groepscontrole. De controle is destijds zorgvuldig en op basis van de destijds geldende standaarden onder de NV COS 600 als group auditor uitgevoerd. Imtech was in 2011 een succesvolle en financieel gezonde onderneming, een bedrijf met divisies in verschillende landen. Er zijn toereikende cijferanalyses uitgevoerd en daaruit volgden geen waarschuwingssignalen. Uit de door collega accountants (component auditors) verrichte controlewerkzaamheden kwamen geen gebreken in de interne controle van onder andere Imtech Duitsland naar voren. De accountants hadden de taken verdeeld, maar hadden veel contact met elkaar en waren op de hoogte van de werkzaamheden die die andere accountants voor hen op de locaties verrichtten. De significante oordeelsvormingen zijn door de OKB-er, die zeer ervaren was, onafhankelijk getoetst.


Oordeel Accountantskamer
De beide accountants hebben bij de groepscontrole niet zorgvuldig gehandeld. De vastlegging van controledocumentatie is onvoldoende geweest. Ook zijn de accountants niet professioneel kritisch geweest bij het beoordelen van werkzaamheden en bevindingen van collega-accountants die de groepsonderdelen van Imtech hebben gecontroleerd. Er is onvoldoende opvolging gegeven aan duidelijke signalen die bij de controle naar voren zijn gekomen. Voor zover hieraan al opvolging is gegeven, zijn antwoorden onvoldoende kritisch gewogen en zijn groepsonderdelen ten aanzien waarvan signalen zijn opgepakt, veelal te geïsoleerd bezien. De OKB-er is tekortgeschoten in het vastleggen van zijn overwegingen ten aanzien van de kwaliteitsbeoordeling. Ook hij is onvoldoende professioneel kritisch geweest.
Door de accountants en de OKB-er zijn vaktechnische en overige beroepsvoorschriften geschonden. Zo is niet voldaan aan de voor hen relevante wet- en regelgeving (de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag, als bedoeld in artikel A-100.4, onder c en e, van de VGC).

Door de Accountantskamer opgelegde maatregel
Aan de groepsaccountant is de maatregel van tijdelijke doorhaling uit de accountantsregisters voor de duur van drie maanden, opgelegd. Zo heeft hij onvoldoende opvolging gegeven aan duidelijke signalen die bij de controle naar voren zijn gekomen.
Aan de andere accountant, die lid was van het opdrachtteam, is de maatregel van tijdelijke doorhaling uit de accountantsregisters voor de duur van één maand, opgelegd.
Haar rol was beperkter omdat zij geen opdrachtpartner was zodat een maatregel van kortere duur is opgelegd. Voor beiden speelde mee dat Imtech een beursgenoteerde onderneming was met veel aandeelhouders, obligatiehouders, andere schuldeisers en werknemers waardoor ze nog zorgvuldiger hadden moeten handelen.

Aan de OKB-er is de maatregel van berisping opgelegd.
De Accountantskamer heeft bij het opleggen van de maatregelen meegewogen dat de drie accountants niet eerder tuchtrechtelijk zijn veroordeeld.

uitspraken Imtech: 
18/276 18/277
18/328