Uitspraken 11 november 2013

Procedurenummer 13/702 Wtra AK
Klachten over mogelijke belangenverstrengeling van betrokkene en zijn rol bij de mogelijke overdracht van de aandelen van klaagster aan de andere aandeelhouder wegens overschrijding van de 3-jaarstermijn verjaard. Ongegrond is verwijt dat betrokkene zich had moeten terugtrekken toen de situatie tussen klaagster en de medeaandeelhouder escaleerde omdat klaagster door eigen adviseurs werd bijgestaan. Evenmin is gegrond het verwijt dat betrokkene uit eigener beweging werkzaamheden heeft verricht en computerapplicaties heeft geleverd.

Procedurenummer 13/1008 Wtra AK
Een ieder kan een klacht indienen tegen een accountant zodat gepasseerd wordt het verweer dat een klager geen belang heeft bij een klacht. De omstandigheid dat de accountant na een civiel vonnis zijn werkzaamheden heeft verricht, maakt hem niet tot een gerechtelijk deskundige. Vast wordt gesteld dat betrokkene met zijn rapportage, waarvan hij wist dat deze door zijn opdrachtgever in diverse gerechtelijke procedures zou worden gebruikt, onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld. Daarvoor is redengevend dat de opdrachtformulering in de rapportage verwarring wekkend is, dat niet blijkt dat betrokkene onder ogen heeft gezien in hoeverre sprake was van een (rechts)persoonsgericht onderzoek, dat niet valt in te zien dat betrokkene over specifieke zendingen van schoenen ook ‘tussentijdse’ of deelrapportages kon uitbrengen nu dat leidt tot fragmentarische rapportages waardoor de civiele rechter werd bemoeilijkt in zijn oordeelsvorming en dat de gebruikte bewoordingen en waarschijnlijkheidsgradaties weldegelijk als concluderend en in aanmerkelijke mate als zekerheid biedend moeten worden aangemerkt, waarvoor een deugdelijke grondslag dient te bestaan en het rapport daardoor ten onrechte is aangesloten bij NVCOS 4400. Dat de rapportages van betrokkene geen deugdelijke grondslag hebben, is echter niet aannemelijk geworden. Het falen van betrokkene leidt tot de conclusie dat de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag zijn overtreden. Volgt de maatregel van waarschuwing.

Procedurenummer 13/852 Wtra AK
Klachten over uitkomsten hertoetsing (op grond van de VPPT) kantoor betrokkene. Eindoordeel eerdere toetsing kon met bestuursrechtelijke rechtsmiddelen aangevochten worden. Klager heeft dat niet gedaan en kan daarom niet opkomen tegen de uitkomsten van de hertoetsing met de klacht dat de hertoetsing onrechtmatig is omdat  de toetsing niet conform de geldende wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden. Bij de hertoetsing zijn tekortkomingen geconstateerd in de acceptatie en continuering van de opdrachten (assurance en aan assurance verwant) en in de uitvoering en documentatie van de werkzaamheden. Zo bevindt zich in een dossier een opdrachtbevestiging die dateert van na de datum van een uitgebracht onderzoeksrapport. De opdrachtbevestiging houdt geen vastleggingen in over de verantwoordelijkheid van de cliënt en ook niet over het overeengekomen verspreidingsgebied. In het dossier (en in een ander dossier) ontbreken ook vastleggingen over het onderzoek naar de integriteit van de cliënt en naar het waarborgen van zijn deskundigheid en objectiviteit. In het dossier van een bijzondere controleopdracht is over de uitvoering van de werkzaamheden onvoldoende opgenomen. Er is geen inschatting gemaakt van het bestaan van risico’s van afwijkingen van materieel belang. Er blijkt niet dat adequate, gegevensgerichte controles zijn opgezet en uitgevoerd op (geselecteerde) posten en dat cijferanalyses zijn opgezet of een evaluatie heeft plaatsgevonden van de uitkomsten van dergelijke analyses. Er is ook vastlegging aangetroffen van controle-informatie met betrekking tot de continuïteit van de onderneming. In het dossier van een samenstellingsopdracht zijn geen werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van de post voorraad hoewel die post al jaren constant is. Ondanks een opmerking dat het vermoeden bestaat dat de voorraad is afgenomen is de post onveranderd in de jaarrekening opgenomen. Niet blijkt verder dat zichtbaar aandacht is geschonken aan gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening over 2010 die in juli 2012 is uitgebracht. Gezien de aarde en omvang van de geconstateerde tekortkomingen moet worden geoordeeld dat de praktijk van betrokkene niet beschikte over een stelsel van kwaliteitsbeheersing dat voldoet aan de geldende normen als bedoeld in de VPPT. Dat levert een overtreding op van de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag. Doorhaling van de inschrijving voor een periode van twee jaar is passend en geboden. Vrijwillige uitschrijving staat niet in de weg aan het opleggen van een maatregel.