Uitspraken 3 augustus 2015

Procedurenummer 14/2909 Wtra AK
Een overeenkomst die een verbod tot klagen inhoudt of het klagen aan voorwaarden bindt, kan aan de bij de Wtra toegekende bevoegdheid tot klagen geen afbreuk doen. Voorwaarde voor de ontvankelijkheid van een klacht op grond van de Wtra is niet of door het handelen waarover wordt geklaagd het algemeen belang wordt geschaad.

Onder de VGBA is de reikwijdte van het tuchtrecht waar het gaat om gedragingen van een accountant in het kader van zijn zakelijke relatie tot zijn werkgever, naar het oordeel van de Accountantskamer niet beperkt tot werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met het accountantsberoep. Weliswaar is het fundamentele beginsel van integriteit als bedoeld in artikel 2 onder a. van de VGBA op grond van artikel 3, tweede lid, van de VGBA alleen van toepassing “bij de uitoefening van zijn beroep” en wijst de toelichting op dit artikel daarbij allereerst op het verlenen van een professionele dienst, dat neemt niet weg dat er bij een grammaticale uitleg van dit begrip geen grond is om te oordelen dat gedragingen van een accountant in het kader van zijn  zakelijke relatie met zijn werkgever daar niet onder vallen.
Steun daarvoor vindt de Accountantskamer in de toelichting op artikel 42 van de Wab en in de toelichting op artikel 6 van de VGBA, die inhoudt dat het eerlijk en oprecht optreden van een accountant dat het fundamentele beginsel van integriteit van hem verlangt, onder meer inhoudt dat hij eerlijk zaken doet en de waarheid geen geweld aandoet. Een extra argument kan worden ontleend aan de vakgebieden waarop de opleiding van elke accountant volgens het Besluit accountantsopleiding 2013 betrekking heeft.