Uitspraken 7 augustus 2015

Procedurenummer 14/3111 Wtra AK
Onvoldoende aannemelijk dat betrokkene van zijn client afkomstige administratie niet heeft teruggegeven. Betrokkene is vaktechnisch niet betrokken geweest bij de voor de cliënt verrichte fiscale werkzaamheden door de fiscalisten van zijn kantoor; ook is niet aannemelijk geworden dat hij daarbij anderszins betrokken is geweest of dat had dienen te zijn; daarom tuchtrechtelijk daarvoor niet verantwoordelijk. Betrokkene trad op voor zowel de moeder als de zoon en diens ondernemingen. Daarin had in de gegeven omstandigheden betrokkene een serieuze  bedreiging voor zijn objectiviteit moeten aannemen en daarvoor afdoende waarborgen moeten treffen, hetgeen hij niet heeft gedaan. Waarschuwing.

Procedurenummer 15/152 Wtra AK
Weyl-faillissementen. Klagers zijn de curatoren in de Weyl-faillissementen. Zij zijn niet door KPMG op de voet van art. 30 Wta de hoogte gesteld van een eerder ingediende tuchtklacht tegen de betrokken accountant van KPMG die de jaarrekeningen 2008 en 2009 van een goedkeurende controleverklaring heeft voorzien. Betrokkene stond de controlerend accountant in die tuchtprocedure intern bij. Daargelaten de vraag of curatoren op de voet van art. 30 Wta hebben te gelden als de controlecliënt  aan wie het ingediend zijn van een tuchtklacht gemeld moet worden, kan niet gezegd worden dat (ook) op betrokkene de verplichting ex art. 30 Wta rust, ook niet indien de controlerend accountant nalaat aan die verplichting te voldoen, en ook niet als daarna die controlerend accountant niet meer aan KPMG verbonden is.

Procedurenummer 15/232 Wtra AK
Doordat betrokkene in een brief  heeft meegedeeld dat de publicatiestukken door zijn kantoor naar de KvK zullen worden gestuurd, heeft hij de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het tijdig deponeren van die stukken.Door klaagsters direct nadat zij de opdracht hadden beëindigd, de toegang tot de digitale onbewerkte gegevens uit de administratie van klaagsters te ontzeggen en niet in te gaan op verzoeken van klaagsters om hen weer toegang te verschaffen tot het Twinfield account, heeft betrokkene bij het eindigen van de door hem verleende professionele dienst onzorgvuldig en derhalve in strijd gehandeld met de eisen voortvloeiend uit het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, zoals bedoeld in artikel 2 onder d. van de VGBA.
Waarschuwing.

Procedurenummer 15/621 Wtra AK
Betrokkene begeleidt in vriendschappelijke sfeer een weduwe op leeftijd met haar vermogensbeheer (en andere meer praktische zaken). De weduwe benoemt hem op enig moment tot haar erfgenaam onder de last van enige legaten. Op enig moment dat de weduwe steeds minder goed haar vermogensrechtelijke zaken kan begrijpen, laat staan afhandelen, brengt betrokkene haar op haar verzoek naar een notaris om onder een volmacht voor een onroerend goed transactie haar handtekening te laten zetten en door die notaris te laten legaliseren. Door die transactie verbeterde de erfrechtelijke positie van betrokkene nog meer. Onder deze omstandigheden had betrokkene de bedreiging vanwege zijn eigen belang voor zijn objectiviteit moeten onderkennen en een waarborg moeten treffen, bijv. door ter zake niet behulpzaam te zijn totdat de oudere vrouw onder bewind was gesteld.
Enige tijd later is de oudere vrouw onder bewind gesteld. Op de vraag van de bewindvoerder of betrokkene wist of er een testament aanwezig was, heeft betrokkene ontkennend geantwoord. Betrokkene heeft hiermee de waarheid geweld aangedaan en daardoor niet integer gehandeld.
Beide handelingen vallen onder beroepsmatig handelen als bedoeld in art. 33, eerste lid Wet RA, nu betrokkene op zich had genomen de weduwe op vermogensrechtelijk terrein bijstand te verlenen en in die periode de weduwe heeft besloten hem tot erfgenaam te benoemen.

Procedurenummer 15/1289 Wtra AK
Niet betalen eerder door de Accountantskamer opgelegde boete van € 2.500,=. Daarom thans op grond van art. 5 Wtra de nadere maatregel 1 maand tijdelijke doorhaling.

Procedurenummer 15/1290 Wtra AK
Niet betalen eerder door de Accountantskamer opgelegde boete van € 1.000,=. Daarom thans op grond van art. 5 Wtra de nadere maatregel 1 maand tijdelijke doorhaling.

Procedurenummer 15/1291 Wtra AK
Niet betalen eerder door de Accountantskamer opgelegde boete van € 4.000,=. Daarom thans op grond van art. 5 Wtra de nadere maatregel 4 maanden (definitieve) doorhaling.
(Het niet betalen van een boete vanaf € 3.000,= leidt krachtens het beleid van de Accountantskamer i.h.a. tot het opleggen van de maatregel van (definitieve) doorhaling.)

Procedurenummer 15/1292 Wtra AK
Niet betalen eerder door de Accountantskamer opgelegde boete van € 900,=. Daarom thans op grond van art. 5 Wtra de nadere maatregel 1 maand tijdelijke doorhaling